ماده 186 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

اولین رتبه کارمندان فنی بر اساس طبقه آنان به شرح زیر بوده و به ازاء هر چهار سال سابقه خدمت نیز یک رتبه به آنان اضافه میگردد:
‌الف - طبقه یکم رتبه 9
ب - طبقه دوم رتبه 7
ج - طبقه سوم رتبه 5
‌د - طبقه چهارم رتبه 3
ه - طبقه پنجم رتبه 1
‌تبصره - کارمندان فنی به شرط داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمائی چهار سال و پایان دوره دبیرستان 6 سال ارشدیت خواهند گرفت و ‌کارمندان فنی طبقه 5 در صورت داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی یک سال ارشدیت خواهند گرفت.
‌تبصره - کارمندان فنی به شرط داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمائی چهار سال و پایان دوره دبیرستان 6 سال ارشدیت خواهند گرفت و ‌کارمندان فنی طبقه 5 در صورت داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی یک سال ارشدیت خواهند گرفت.