قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تامین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری ۱۳۵۰/۰۳/۳۱

(منسوخه ۱۳۵۵/۱۰/۲۹)- به منظور کمک به وکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری و ازکارافتادگی و همچنین بازماندگان آنان بعد از فوت نیز پرداخت مساعده به وکلای معلول یا وکلائی که در نتیجه حوادث قهری یا ابتلاء به امراض موقتاً قادر به انجام وظیفه وکالتی نیستند در حوزه هر کانون وکلاء صندوقی به نام "‌صندوق تعاون وکلاء دادگستری وابسته به کانون وکلاء دادگستری" تشکیل میگردد.
(منسوخه ۱۳۵۵/۱۰/۲۹)- وکلاء دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق ماده (۷۲) قانون مالیات بر درآمد وکلاء دادگستری، تمبر به وکالتنامه الصاق مینمایند و همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که به عنوان حق‌المشاوره و وکالت به طور مقطوع دریافت میدارند به صندوق ‌تعاون وکلاء دادگستری پرداخت نمایند.
وکلاء دادگستری و کارگشایان مرکز و استانها باید هر ساله مبلغی به عنوان حق عضویت به کانون وکلای دادگستری حوزه خود بپردازند. ‌
هر یک از وکلاء دادگستری و کارگشایان باید هنگام پرداخت حق تعاون مذکور در ماده ۲ این قانون مبلغی هم معادل نصف آن پرداخت نمایند. ‌
وجوه حاصل از اجرای این ماده و ماده ۳ به مصرف تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری مربوط خواهد رسید.
کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها مکلفند موقع کسر مالیات و ابطال تمبر مالیاتی وجوه مندرج در مواد ۲ و ۴ را وصول کنند و هر ماه به کانون وکلاء حوزه مربوط ارسال دارند.
صدور پروانه وکلای دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور در این قانون است و هیچ ‌وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.
نحوه تشکیل و اداره صندوق تعاون و مصرف وجوه آن و همچنین تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه و شرایط معافیت از آن‌ به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف هیئت مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز تهیه میشود و پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرا است.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰/۰۲/۱۴ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خردادماه‌ یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ‌
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی