شماره ۲۵/۴۹۶۳/ د. ه- تاریخ ۱۱/۵/۱۳۶۲
شورای‌ محترم‌ نگهبان‌
لطفاً در تفسیر اصل‌ ۱۱۱ قانون‌ اساسی‌ نظر بدهید که‌:
آیا مجلس‌ خبرگان‌ آئین‌نامه‌ اجرایی‌ آن‌ اصل‌ را فقط‌ می‌تواند در اجلاسیه‌ اول‌ تنظیم‌ کند یا ممکن‌ است‌ در اجلاسیه‌های‌ بعد هم‌ اصلاحاتی‌ به‌ عمل‌ آورد؟
نایب‌ رئیس‌ مجلس‌ خبرگان - اکبر هاشمی‌ رفسنجانی
شماره ۹۳۳۳ تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱۸
نایب‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ خبرگان‌
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره ۲۵۰/۴۹۶۳ / د. ه- مورخ‌ ۱۱/۵/۱۳۶۲:
موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مفصلاً مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و نظریه‌ تفسیری‌ شورای‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ می‌باشد:
«مستفاد از اصل‌ ۱۱۱ قانون‌ اساسی‌ این‌ است‌ که‌ مقررات‌ تشکیل‌ خبرگان‌ برای‌ رسیدگی‌ و عمل‌ به‌ این‌ اصل‌ به‌ عهده‌ مجلس‌ خبرگان‌ است‌ و تعیین‌ آن‌ در اولین‌ اجلاسیه‌ مربوط‌ به‌ دستور اولین‌ اجلاسیه‌ می‌باشد بنابراین‌ تغییر و هرگونه‌ اصلاح‌ لازم‌ از طرف‌ مجلس‌ خبرگان‌ در مقررات‌ مذکور از لحاظ‌ قانون‌ اساسی‌ بلامانع‌ است‌.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی