هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرّر در مواد (۵۸)و(۵۹) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.