ماده 25 قانون صدور چک

(اصلاحی 1400/01/29)- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات ‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

قوانین (2 مورد)