ماده 80 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

برای ترفیع، پرسنل علاوه بر حائز بودن کلیه شرایط مقرر در این قانون و ضوابط مربوط بایستی قبلاً یا همزمان با ترفیع در شغل سازمانی‌بالاتر منصوب شده باشند.
‌تبصره 1 - وزارت دفاع و ستاد مشترک با هم آهنگی نیروهای سه‌ گانه مکلفند حتی ‌الامکان پیش‌ بینی ‌های لازم را در زمینه ‌های استخدام، آموزش و ‌گردش مشاغل سازمانی به نحوی انجام دهند که پرسنل به علت نداشتن محل سازمانی از نیل به ترفیع محروم نگردند.
‌تبصره 2 - وضعیت ترفیعاتی پرسنل منتسب و همچنین مامورین به مناطق جنگی مطابق دستورالعملی میباشد که از طریق ستاد مشترک با ‌هماهنگی نیروها تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید.
‌تبصره 3 - ایجاد یا بالا بردن محل سازمانی به منظور ترفیع پرسنل ممنوع است.