کلیه قوانین و مقررات مغایر با این اساسنامه لغو می‌گردد.