ماده 210 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

امتیازات مشاغل و پستهای سازمانی سپاه به شرح زیر می‌باشد:
الف - مشاغل فرماندهی نیرو، قرارگاههای عمده منطقه ای و بالاتر ماهانه (7) امتیاز.
ب - مشاغل فرماندهی سپاه، لشگر و مشاغل همطراز ماهانه (6) امتیاز.
ج - شغل فرماندهی تیپ مستقل و مشاغل همطراز ماهانه (5) امتیاز.
د - شغل فرماندهی گردان و مشاغل همطراز ماهانه (8 /3) امتیاز.
ه- - شغل فرماندهی گروهان و مشاغل همطراز ماهانه (3 /2) امتیاز.
و - شغل فرماندهی دسته و مشاغل همطراز ماهانه (5 /1) امتیاز.
ز - سایر مشاغل پآیین تر از فرماندهی دسته در سازمانهای رزمی ماهانه (1) امتیاز.
تبصره 1 - امتیاز آخرین شغل جانبازان غیرشاغل موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده 121 این قانون حداقل (1) خواهد بود.
تبصره 2 - به ازاء هر سه سال اسارت یا در گروگان بودن، پرسنل از امتیازات یک رده شغلی بالاتر و حداکثر تا امتیاز بند «ب» این ماده بهره مند می‌شوند. این قبیل پرسنل به ازاء سنوات کمتر از سه سال اسارت به تناسب میزان اسارت از امتیازات موضوع این تبصره استفاده می نمایند.
تبصره 3 - مجموع مدتهای خدمت پرسنل در مشاغل و پستهای مختلف الزاماً بایستی برابر مدت سنوات خدمت وی باشد.
تبصره 4 - ملاک تعیین مشاغل همطراز موضوع این ماده توسط ستاد کل سپاه تهیه و پس از تصویب فرمانده کل، در تعیین امتیازات به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.