رئیس و کارمندان اداره تصفیه نمیتوانند:
۱- دارائی خود را با دارائی اداره مخلوط نمایند.
۲- در دفاتر مخصوص ورشکستگی امور دیکری [دیگری] را درج کنند.
۳- وجوهی که مخصوص بیک ورشکسته است صرف امور ورشکسته دیگری ولو به طور موقت هم باشد بنمایند.