ماده 201 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

روسای سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات در زمینه ‌های انتصابات ترفیعات، نقل و انتقالات، ماموریت‌ ها، تشویقات و ‌تنبیهات و مرخصی‌ های پرسنل سازمان خود از اختیاراتی معادل فرماندهان نیروها برخوردار می‌ باشند.
‌تبصره - در ترفیعات می ‌بایست حفظ تعادل سازمان ارتش و هم آهنگی در روش اعطای ترفیعات مراعات گردد.