صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اکثریت اعضاء بوده و بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا‌شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق (‌غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می‌گردد. سایر‌مراحل طبق دستورالعمل هیئت عالی گزینش خواهد بود.