شماره پرونده ۱۸۹۹ - ۱۱۵ - ۹۳
سوال
طبق ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست.
سوالات
۱- منظور از شروط غیرمنصفانه در این ماده چیست؟
۲- آیا مفاد این ماده به غیرموارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟
۳- آیا قرارداد غیرمنصفانه همان معامله اضطراری است؟
۴- منظور از عدم تاثیر شرط چیست؟
نظریه شماره ۶۳۱/۹۴/۷ - ۹/۳/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی، با توجه به ماده۴ این قانون و عرف بین تجّار مشخص می­شوند.
۲- ماده۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، منحصر به معاملات و قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی است و به سایر معاملات و قراردادها تسری ندارد.
۳- قراردادهای غیرمنصفانه، ارتباطی با معاملات اضطراری ندارد و شامل آنها نمی­شود.
۴- مراد از موثر نبودن شروط غیرمنصفانه در ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، این است که شرط مذکور، فاقد هرگونه تاثیر در معاملات مربوط به تجارت الکترونیکی بوده ودرحکم کا­ن ­لم­یکن است.