ماده 17 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی دفاع به عنوان مشاور عالی نظامی مقام رهبری، دارای وظایف زیر میباشد:
‌الف - پیشنهاد اعلان جنگ و صلح به فرماندهی کل.
ب - پیشنهاد اعلان بسیج همگانی به فرماندهی کل.
ج - پیشنهاد تعیین فرماندهان نیروهای سه ‌گانه ارتش به فرماندهی کل.
‌د - تعیین سیستم تسلیحاتی کشور و سیاست ‌های کلی ساخت و خریدهای تسلیحاتی و نظارت عالیه بر آنها و ایجاد هم آهنگی‌ های لازم بین ‌وزارتین دفاع و سپاه در خریدهای خارجی و صنایع نظامی.
ه- - تعیین موارد و نحوه همکاری و ایجاد هم آهنگی ‌های لازم بین ارتش و سپاه و پاسداران و نیروهای انتظامی در امور نظامی.
‌و - ایجاد هماهنگی بین نیروهای مسلح و دولت و نظارت عالیه بر آن.
‌ز - هدایت و هم آهنگ نمودن امور پژوهش و تحقیقات صنعتی نظامی وزارتین دفاع و سپاه و ارتش و سپاه و سازمانهای وابسته به آنها با مراکز‌ تحقیقاتی و پژوهشی کشور.