ماده 119 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

موارد فوت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن به شرح زیر است:
‌الف - فوت در محل خدمت و همچنین در حال رفت و برگشت یا خارج از محل خدمتی در ارتباط با امور خدمتی.
ب - فوت در طول ماموریت غیر از موارد مذکور در ماده 107 این قانون از لحظه ابلاغ تا خاتمه ماموریت در ارتباط با ماموریت.
ج - چنانچه پرسنل در ساعات خدمت یا به سبب امور خدمتی یا در طول ماموریت بیمار شده و یا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح‌ گردیده و بعداً فوت شوند.
‌د - فوت در اثر بیمارهای ناشی از موقعیت یا شرایط خاص خدمتی.
ه - فوت در رفت و برگشت از مرخصی.
‌تبصره - فوت در غیر از موارد مذکور در این ماده فوت عادی محسوب میگردد.