(الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.