تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۴۱۴
شماره پرونده: ۹۳-۲۱۸-۰۷۶۰

استعلام:

با توجه به اینکه معرفی شاهد و حاضر نمودن آن در دادگاه از وظایف خواهان می­باشد، چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آْیین دادرسی مدنی باشد و شاهد ایشان به آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشود، با توجه به اینکه دادگاه غالبا وارد رسیدگی ماهیتی می‌شود، قاضی شورا در این حالت آیا مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا می‌تواند با توجه به این موضوع مبادرت به صدورحکم نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و شاهد ایشان در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی­باشد. در فرض سوال می­توان به خواهان اخطار نمود که نشانی صحیح شاهد خود را اعلام یا وی را معرفی نماید. در غیر این صورت گواهی از عداد دلائل وی خارج می­شود./ب