ماده 47 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره سرپرستی.
‌دوره ‌های سرپرستی برای کلیه پرسنلی که با مدرک پآیین ‌تر از دیپلم استخدام شده و به درجه ستوانسومی نائل گردیده ‌اند بر حسب نیاز در تمامی یگانها ‌و سازمانها به مدت حداقل 3 ماه تشکیل میگردد. نیل این پرسنل به درجات ستواندومی و ستوانیکمی منوط به موفقیت در طی این دوره میباشد.