فصل پنجم - پایان بخشیدن به مراقبت موقت از شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست