وظایف وزارت آموزش و پرورش در امر گزینش به شرح ذیل است:
۱ - برگزاری امتحانات یا مصاحبه تخصصی در موارد لزوم طبق مقررات استخدام کشوری (‌همزمان با طی مراحل گزینش) با مسوولیت نماینده‌وزیر در هیئت (‌در صورت تفویض سازمان امور اداری و استخدامی کشور).
۲ - انجام امور معاینات پزشکی اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاهی بطور اعم و اخص طبق آیین‌نامه پیشنهادی سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
۳ - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه مورد نیاز هیئت مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه آن حسب مورد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌یا سازمان برنامه و بودجه.
۴ - تأمین کلیه امکانات مورد نیاز هیئت مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه اعم از پرسنل، جا و مکان، وسایل نقلیه و همچنین پیش‌بینی ردیف ‌مستقل بودجه برای هیئت مرکزی گزینش.
تبصره ۱ - سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه موظفند حسب مورد نسبت به پیشنهادهای وزارتخانه با رعایت نظر هیئت ‌عالی گزینش اقدام نمایند.
تبصره ۲ - کلیه امکاناتی که در تاریخ ۱/۷/۱۳۷۳ در اختیار هیئت مرکزی و هسته‌های گزینش آموزش و پرورش بوده است اعم از نیروی انسانی ‌موجود با توجه به پستهای سازمانی، مکان، وسیله نقلیه کماکان در اختیار هیئت تشکیل شده بر اساس این قانون خواهد بود به استثناء مواردی که‌ طبق قانون منتقل یا واگذار شده باشد.