مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.