شماره:۴۲۳۵۱/۳۱/۹۰ تاریخ:۲۸/۲/۱۳۹۰
حضرت آیت ا... جنتی «دامت برکاته»
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیت با توجه به ذیل اصل ۱۳۵ قانون اساسی که مقرر داشته است: "رئیس جمهور می‌تواند برای وزارت خانه هایی که وزیر ندارد حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید" آیا رئیس جمهور میتواند راسا" تصدی سرپرستی وزارتخانه های بدون وزیر را عهده دار شود؟ خواهشمند است در اجرای اصل ۹۸ قانون اساسی نظر تفسیری آن شورا را اعلام فرمائید.
عباسعلی کدخدایی - حقوقدان شورای نگهبان
شماره: ۹۰/۳۰/۴۲۳۶۴ تاریخ: ۱۳۹۰/۲/۲۹
جناب آقای کدخدایی
حقوقدان محترم شورای نگهبان
با سلام بازگشت به نامه شماره ۴۲۳۵۱/۳۱/۹۰ مورخ ۲۸/۲/۹۰ جنابعالی در خصوص درخواست تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی، موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا بشرح ذیل اعلام می‌گردد: «با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس جمهور نمی‌تواند شخصا" سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را بر عهده بگیرد.»
احمد جنتی - دبیر شورای نگهبان