ماده 1 قانون راجع به دلالان

تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.