ماده 13 شرایط عمومی پیمان

مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین‌آلات وابزار، تاسیسات و ساختمان‌های موقت، وسایل
الف) مصالح عبارت ازمواد، اجناس و کالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند.
ب) تجهیزات عبارت از دستگاه ها و ماشین‌آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند.
ج) مصالح و تجهیزات پای کار، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار، با توجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان، تهیه کرده و در محل یا محل هایی از کارگاه که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است، نگهداری و حفاظت می‌کند. مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می‌شود.
تبصره- قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور، در کارگاه‌ها یا کارخانه ای تولیدی خارج ازکارگاه ساخته شده است نیز در حکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می رود.
د) ماشین‌آلات و ابزار، عبارت از دستگاه ها، تجهیزات، ماشین‌آلات، و به طور کلی، ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می‌شود. ماشین آلبات و ابزار را ممکن است ماشین‌آلات نیز به نامند.
ه) تاسیسات وساختمان‌های موقت، عبارت از انواع ساختمان‌ها ،محوطه سازی ها ،انبارها، تاسیسات آب، برق، سوخت و مخابرات، شالوده دستگاه ها، و به طور کلی، تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت برای دوره اجرا تامین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می رود.
و) وسایل عبارت از اثاثیه اداری، مسکونی، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می‌شود.