ماده 41 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع موظف است با هم آهنگی ستاد مشترک مشاغل مختص کارمندان موضوع بند ب ماده 31 این قانون را از نظر پیچیدگی به سه ‌گروه 1، 2، 3، و میزان مهارت در انجام مشاغل هر یک از سه گروه را به سه رده (1)، (2) و (3) طبقه بندی نماید. کمیسیون ارزیابی مهارت فنی که‌ حسب مورد در وزارت دفاع، ستاد مشترک یا هر یک از نیروهای سه ‌گانه تشکیل میگردد در بدو استخدام تخصص و مهارت فنی این قبیل کارمندان را ‌مورد ارزیابی قرار داده، گروه و رده آنان را تعیین می ‌نماید.