ماده 217 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سنوات خدمتی پرسنل موجود برای محاسبه زمان بازنشستگی در موارد زیر منظور می‌گردد:
الف - مدت زمان محکومیت محکومین سیاسی قبل از انقلاب طبق مصوبه مورخ 1358/09/06 شورای انقلاب.
ب - سابقه خدمت کلیه پرسنل بسیجی ویژه، پاسدار ذخیره، افتخاری و قراردادی که به صورت تمام وقت با سپاه همکاری نموده اند.
ج - پرسنلی که در سایر نهادهای انقلاب اسلامی همکاری تمام وقت داشته اند و یا مستخدم رسمی دستگاههای دولتی بوده اند، مشروط به انتقال کسورات سهم صندوق بازنشستگی.
د - پرسنلی که خدمت وظیفه عمومی را انجام داده اند.
ه- - مدت زمانی که پرسنل به عضویت رسمی سپاه درآمده اند.
و - دو برابر مدت اسارت و گروگانها.