تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۴۲۶
شماره پرونده: ۹۳-۹/۱۶-۰۶۴۰

استعلام:

در دعاوی طلاق که تعیین داور در آن حسب ماده ۲۷ قانون حمایت خانوده۹۱ ضروری است، آیا در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج آیا در هر صورت تعیین داور ضروری و الزامی است ویا اینکه ضرورت تعیین داور در مواردی است که جهات و اسباب موجه باشد؟ مثلا چنانچه طلاق وکالتی مورنظر خواهان است و هیچ مبنای صحیح برای شرط وکالت وجود ندارد وتصمیم دادگاه بر بطلان دعوا یا قرار رد است، آیا نیازمند طی کردن فرایند داوری می­باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ با این عبارت: «در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند»، ارجاع امر به داوری الزامی است و دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طلاق توافقی موضوع را به داوری ارجاع نماید./الف