ماده 6 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌ شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌ شود، تعیین کرده‌ و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته‌، توصیف ادعا، خلاصه ‌ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه‌ های مربوطه را در بر داشته باشد. هزینه‌ های ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت می ‌شود.
در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:
الف - نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی‌، مخترع و نماینده قانونی او، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
ب - درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست‌، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
ج - ادعای مذکور در اظهارنامه‌، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی ‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.