ماده 11 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.
تبصره - آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده (4) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/1 مجلس شورای اسلامی می‌گردند.