در مواردی که رییس دیوان از صدور آرای متعارض و یا مشابه مطلع گردد و پس از بررسی، موضوع را مشمول مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشخیص دهد، می‌تواند آن را جهت رسیدگی و اظهارنظر به یکی از هیات‌های تخصصی ارجاع نماید و پس از اظهارنظر هیات مذکور موضوع در هیات‌عمومی مطرح می‌شود و نظریه هیات تخصصی برای هیات‌عمومی جنبه مشورتی خواهد داشت.
تبصره - چنانچه رییس دیوان در راستای ماده ۹۱ قانون، آرای صادره از هیات‌عمومی را مبتنی بر اشتباه یا مغایر با قانون و یا متعارض تشخیص دهد، به ترتیب فوق عمل خواهد کرد.