ماده 21 قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی

آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.