در صورت فوت عاقله پس از فرارسیدن موعد پرداخت، دیه از ماترک او تامین می‌ شود.