(اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می‌ باشند‌ عبارتند از:
الف - یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
‌د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه - یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان.
‌و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
‌ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره ۱ - این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دور اول و در دوره های بعد ظرف یکماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال ‌بدعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
‌تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌ شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌ نماید.
‌تبصره ۴ (الحاقی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۶۵)- وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای‌انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج میباشند، این قانون از تاریخ تصویب‌ لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و‌ دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.