اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد میتوانند از دعوائیکه نتیجه آن مشکوک است صرف نظر ‌نمایند.
هر بستانکاری میتواند درخواست کند که آن دعوی به او واگذار شود - در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه به دست می‌آید در حدود طلبی که ‌دارد به درخواست ‌کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود.