شرایط و وضعیت خانواده و اشخاصی که با خانواده میزبان زندگی می‌کنند، باید با شرایط و وضعیت کودک و نوجوانی که به خانواده میزبان سپرده می‌شود، تطابق داشته باشد. پس از بررسی و تهیه گزارش و ارائه پیشنهاد موسسه یا کارشناس شهرستان، تأیید تطابق شرایط با کارگروه شهرستان می‌باشد.