وظایف اداره تصفیه در این قانون و آئین ‌نامه‌ های مربوطه به آن که وزارت دادگستری تهیه میکند تعیین میشود و در موارد سکوت بر‌ طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.