ماده 208 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

درجه یا رتبه اولیه پرسنل بر اساس آخرین مدرک تحصیلی به شرح زیر می‌باشد:
الف - دارندگان مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی درجه رزم آورسومی یا رتبه پنج.
ب - دارندگان مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمائی (سیکل) درجه رزم آوردومی یا رتبه شش.
ج - دارندگان مدرک تحصیلی پایان دوره دبیرستان درجه رزم داریکمی یا رتبه 9.
د - دارندگان مدارک بالاتر از دیپلم به ازاء هر سال تحصیلی بالاتر یا معادل آن از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدرک دیپلم و به ازاء هر چهار سال ارشدیت از یک درجه یا رتبه بالاتر برخوردار می گردند.
تبصره 1 - پرسنل به ازاء هر سال تحصیلی بین مقاطع ابتدائی و سیکل از (16) ماه و به ازاء هر سال تحصیلی بالاتر از سیکل تا دیپلم از سه سال ارشدیت و به ازاء هر چهار سال ارشدیت از یک درجه یا رتبه بالاتر برخوردار می گردند.
تبصره 2 - دارندگان مدارک پایان دوره ابتدائی نظام قدیم نسبت به دارندگان مدارک مشابه در نظام جدید از 16 ماه ارشدیت و دارندگان مدرک سیکل نظام قدیم نسبت به دارندگان مدرک مشابه در نظام جدید از سه سال ارشدیت برخوردار می گردند.
تبصره 3 - درجه یا رتبه اولیه دارندگان مدرک تحصیلی اول ابتدائی، درجه رزم یاری یا رتبه (4) بوده و به ازاء هر سال تحصیلی بالاتر (تا پنجم ابتدائی) از یک سال ارشدیت برخوردار می گردند.