دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (۲۰)را بررسی و به شورا گزارش نماید.