نقض قرار موقوفی تعقیب و اعتقاد به صدور قرار جلب به دادرسی - نشست هماهنگ استانی کرمان - 1 از 8

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/18
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر رودبار

موضوع

نقض قرار موقوفی تعقیب و اعتقاد به صدور قرار جلب به دادرسی - نشست هماهنگ استانی کرمان - 1 از 8

پرسش

در صورتی که دادسرا به جهت مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و شاکی اعتراض و سپس پرونده به دادگاه ارسال شود حال چنانچه دادگاه موضوع را از شمول مرور زمان، خارج بداند آیا میتواند ضمن نقض قرار موقوفی تعقب، قرار جلب به دادرسی صادر نماید یا اینکه فقط بایستی قرار را نقض و پرونده را در راستای اعمال مقررات ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری به دادسرا ارسال نماید؟

نظر هیات عالی

در مواردی که دادگاه قرار موقوفی تعقیب را منطبق با قانون نمیداند با نقض قرار مذکور پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی در اجرای ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری به دادسرا اعاده می کند، مراد از اتخاذ تصمیم نهایی صدور قرار نهایی پس از انجام تحقیقات است.

نظر اتفاقی

با توجه به مواد 274، 276 و 277 قانون آیین دادرسی کیفری ملاحظه می‌گردد در عین حال چون قرار تامین متناسب در دادسرا با صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تامین صادره ملغی اثر می‌گردد لذا در خصوص مورد فوق پس از پذیرش اعتراض مربوطه دادگاه نقص خود را تصریح و پرونده مجددا به دادسرای مربوطه ارسال می‌گردد و دادسرا مجددا نسبت به ان تحقیق و قرار تامین نهایی مورد قبول را صادر می‌نماید.

منبع
برچسب‌ها