اداره تصفیه مکلف است بلافاصله بعد از وصول پول آن را بحساب جاری بانک بگذارد. فقط ممکن است مبلغی را که برای هزینه‌های جزئی لازم بوده و بیش از سه هزار ریال نباشد در اداره نگاهداری نماید.