این آیین نامه در ۱۱ ماده تهیه و در تاریخ ۱۳۸۰/۹/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.