تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۹۵۰
شماره پرونده: ک ۰۵۹۱-۲/۶۸۱-۸۹

استعلام:

۱- ‌ مجازات قانونی اهانت موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تا ۷۴ ضربه شلاق یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
۲- ‌ مجازات اهانت موضوع ماده ۶۰۹ همین قانون، سه تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال است.
۳- ‌ مجازات کشتن یا تلف کردن حیوان حلال گوشت موضوع ماده ۶۷۹ قانون مرقوم نود و یک روز تا ۶ ماه حبس یا جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال است.
با توجه به اختیاری بودن مجازات‌ها از سویی و الزامی بودن مجازات جایگزین حبس ۹۱ روز تا ۶ ماه و اختیاری بودن اعمال مقررات بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای مجازات حبس ۳ ماه تا ۶ ماه؛
الف-‌ چنان‌چه مجازات جزای نقدی در ماده ۶۰۸ قانون مزبور متناسب شناخته نشود و از سویی اجرای مجازات شلاق نیز مناسب دانسته نشود، آیا دادگاه می‌تواند با تبدیل مجازات شلاق که تعزیر درجه ۶ است، مرتکب را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی درجه هفت یا هشت محکوم کند؟
ب- از آن‌جا که مجازات قانونی حبس بزه‌های موضوع مواد ۶۰۹ و ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به ترتیب مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود، آیا دادگاه مجاز است علی‌رغم آن‌که در این دو ماده مجازات اختیاری دارد و جزای نقدی نیز دارد، به لحاظ قلت جزای نقدی مرتکب را به جزای نقدی جایگزین حبس و همچنین با اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون موصوف مرتکب را به جزای نقدی بیش از جزای نقدی مقرر در همین مواد محکوم کند؟ به طور کلی چنان‌چه مجازات قانونی جرمی اختیاری باشد؛ مانند ۳ ماه تا ۶ ماه حبس یا جزای نقدی و یا ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس یا جزای نقدی و تشخیص دادگاه آن باشد که جزای نقدی اختیاری به لحاظ قلت آن و جهات مندرج در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آثار بازدارندگی ندارد، آیا حسب مورد دادگاه می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را انتخاب و تعیین کند، یا جزای نقدی موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوب آن در موارد معین را اعمال کند؟
آیا دادگاه می‌تواند مجازات شلاق مقرر در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی بیش از مبلغ مقرر در این ماده مانند جزای نقدی درجه هفت یا هشت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تبدیل کند؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اعمال مجازات جایگزین حبس منوط به آن است که مجازات قانونی مقرر برای جرم حبس باشد؛ بنابراین در جرایمی مانند بزه موضوع ماده ۶۰۹ (توهین به کارمند دولتی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که مجازات قانونی آن از چند نوع مختلف و به اختیار قاضی است، حکم به مجازات جایگزین حبس در صورتی ممکن است که دادگاه از میان مجازات‌های مقرر از سوی قانون‌گذار، مجازات حبس را برای متهم متناسب تشخیص دهد. در این صورت دادگاه مکلف است وفق ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند.
۲- در جرایم تعزیری که مجازات قانونی جرم، شلاق و جزای نقدی به صورت تخییری است، مانند جرم موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که در استعلام آمده است، با توجه به این‌که قانون، جزای نقدی را به عنوان مجازات اصلی جرم پیش‌بینی کرده است، لذا تعیین مجازات شلاق و تبدیل آن در مقام تخفیف مجازات به جزای نقدی بیش از آن‌چه که در قانون مقرر شده، مناسب به حال متهم نیست و با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وجه قانونی ندارد.