ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند.