ماده 8 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

وظایف وزارت دفاع به شرح زیر میباشد:
‌الف - ساخت و تولید وسایل مورد نیاز نیروهای نظامی و انتظامی و انجام تحقیقات صنعتی لازم و افزایش امکانات تکنولوژی صنایع مربوط.
ب - هدایت و هم آهنگ نمودن امور پژوهشی و تحقیقات صنعتی ارتش و سازمانهای وابسته به وزارت دفاع و هم آهنگی با شورای عالی صنایع ‌و مراکز پژوهشی و تحقیقات کشور.
ج - انجام تعمیرات خارج از مقدورات نیروهای نظامی و انتظامی.
‌د - انجام کلیه خریدهای خارجی مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها بر اساس سیاست کلی خط مشی دولت جمهوری‌ اسلامی ایران.
‌تبصره 1 - وزارتین دفاع و سپاه موظفند در زمینه خریدهای خارجی زیر نظر شورای عالی دفاع هم آهنگی و اقدام نموده و می ‌توانند خریدهای ‌مورد نیاز یکدیگر را نیز انجام دهند.
‌تبصره 2 - کلیه خریدهای خارجی اقلام دفاعی مورد نیاز دیگر وزارتخانه‌ ها، نهادها و سازمانهای کشور نیز صرفاً از طریق وزارتین دفاع و سپاه انجام ‌خواهد شد.
ه- تهیه، تامین و خرید داخلی اقلام حساس، مهم، سنگین قیمت و اقلام مشترک مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع، به استثناء سوخت و مواد فاسد ‌شدنی.
‌تبصره - وزارت دفاع می ‌تواند تامین بخشی از اقلام مشترک داخلی را با حفظ مسئولیت و تعیین خط مشی به نیروهای سه‌ گانه تفویض نماید. موارد‌ و چگونگی آن به موجب آییننامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع با هم آهنگی ستاد مشترک تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
‌و - تهیه لوایح مورد نیاز ارتش با هم آهنگی ستاد مشترک و لوایح مورد نیاز وزارت دفاع و سازمانهای وابسته و پیگیری جهت سیر مراحل قانونی، ‌ابلاغ قوانین و مصوبات هیات وزیران به ارتش و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات.
‌ز - دفاع از حقوق ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها در مراجع قضائی.
ح - بررسی و تحصیل بودجه و اعتبارات ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها و نظارت در انجام هزینه‌ ها و بررسی و تایید بیلان حساب ‌بودجه آنها.
ط (اصلاحی 1390/03/31)- تهیه و تامین زمین مورد نیاز و احداث تاسیسات ساختمانی ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها در چهارچوب ضوابط و‌سیاست‌های وزارتین راه و شهرسازی و برنامه و بودجه.
تبصره - وزارت دفاع میتواند احداث برخی تاسیسات ساختمانی نیروها را با حفظ مسئولیت و نظارت به نیروهای مربوط محول نماید.
ی - اداره امور املاک ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها از نظر حقوقی و قانونی.
ک - تامین خدمات درمانی پرسنل وزارت دفاع، ارتش و نیروهای انتظامی و سازمانهای وابسته به آنها، بازنشستگان، وظیفه‌ بگیران، مستمری‌ بگیران ‌و عائله تحت تکفل آنان.
ل - تامین خدمات تعاونی افراد مذکور در بند فوق و عائله تحت تکفل آنان.
م - انجام امور بیمه، بازنشستگی، وظیفه و مستمری پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها.
ن - تهیه و تامین نقشه ‌های نظامی و خدمات جغرافیائی مورد نیاز نیروهای نظامی و انتظامی.
س - پشتیبانی فنی، آموزشی و تعمیراتی سازمانهای خدمات کامپیوتری نیروهای نظامی و انتظامی.