ماده 52 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

دستمزد افراز املاک کشاورزی بر اساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره - در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه ‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.