مبحث چهارم : امور مالی از شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

اصل بر تبرّعی بودن مراقبت موقّت و تأمین هزینه‌­ها از سوی خانواده میزبان است. با این وصف به کودک و نوجوان دارای شرایط ویژه، در صورت درخواست خانواده میزبان، حمایت مالی مستمر یا غیرمستمر پرداخت می­گردد.

بهزیستی می­تواند در راستای انجام وظایف محوله در این شیوه‌نامه نسبت به پرداخت کمک هزینه به خانواده میزبان و موسسه مراقبت خانواده محور در قالب دستورالعمل جامع مالی سازمان بهزیستی اقدام نماید.