ماده 61 شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

دوره‌های بازدید در ماه اول به صورت هفته‌ای یک بار، ماه دوم به‌ صورت دو هفته یکبار و ماه سوم به بعد به صورت هر ماه یک‌بار است.