دوره‌های بازدید در ماه اول به صورت هفته‌ای یک بار، ماه دوم به‌ صورت دو هفته یکبار و ماه سوم به بعد به صورت هر ماه یک‌بار است.