وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی ساز و کارهای تشویقی مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات برای سازندگان مسکن به منظور افزایش رقابت پذیری در این حوزه و همچنین امکان تخصیص تسهیلات ویژه به طرح های نیمه تمام بخش خصوصی فراهم نماید.