مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.