کانون وکلاء دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقرّ هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.
در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلاء وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشند و تا وقتی‌که عده وکلاء به حد نصاب مزبور نرسیده وکلاء آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلاء مرکز خواهند بود.
کانون وکلاء دادگستری از قسمتهای ذیل تشکیل می‌شود:
الف‌ - هیات عمومی.
ب‌ - هیات مدیره.
ج‌ - دادسرای انتظامی وکلاء.
د - دادگاه انتظامی وکلاء.